Konkurs: S’OUVRE with Love

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „S’OUVRE with Love” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem Konkursu jest S’OUVRE Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Okrężna 8, 88-100 Inowrocław (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie https://www.facebook.com/SouvreInt/.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage’u S’OUVRE Polska: https://www.facebook.com/SouvreInt/

II Uczestnicy Konkurs

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (Dalej „Uczestnik”).
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny – które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:

a. ukończyły 18 rok życia,
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. mają status Partnera S’OUVRE,
d. posiadają dostęp do internetu,
e. posiadają aktywny adres e-mail,
f. zaakceptowały Regulamin.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera, dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

III Czas trwania

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/SouvreInt/ (dalej „Portal”).
 2. Konkurs trwa w okresie od 26. stycznia 2021 r. do 10. lutego 2021 r.

IV Przebieg i zasady Konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia, które ukazuje miłość do bliskiej osoby, produktu lub zwierzęcia na adres mailowy: pr@souvre.pl. Mail powinien zawierać ID Partnera.
 2. Zdjęcie powinno nawiązywać do filozofii marki S’OUVRE.
 3. Laureatami Konkursu zostanie 5 (słownie: pięć) osób, które zdaniem jury zaproponują najbardziej kreatywne zdjęcia.

V Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny Zgłoszeń oraz w celu wyłonienia Laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.
 4. Nagrodzone zdjęcia pojawią się 14. lutego na fanpage’u S’OUVRE Polska.

VI Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy produktowe – niespodzianki od S’OUVRE.
 2. Każdy z Laureatów Konkursu otrzymuje jedną Nagrodę.
 3. Organizator nie przewiduje innych nagród w Konkursie dla innych Uczestników.
 4. Laureatkom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną, zmiany na inną nagrodę ani uprawnienia co do przekazania nagrody innej osobie.
 5. Szczegóły przyznania Nagrody zostaną ustalone za pośrednictwem korespondencji e-mail lub telefonicznie.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres bok@souvre.pl najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. W skład Komisji Sprawdzającej nie może wchodzić żadna z osób wchodząca w skład Komisji Konkursowej.
 3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnika przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

VIII Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
 2. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie mogą wpłynąć na prawa nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator opublikuje informację na Portalu, a także poinformuje Uczestników drogą poczty elektronicznej.

IX Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) od 25 maja 2018 r. członkom Klubu S’OUVRE przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez S’OUVRE POLSKA Sp. z o.o. (dalej Souvre) Pani\Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S’OUVRE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Aleja Okrężna 8; dane kontaktowe: bok@souvre.pl.
 2. Inspektor Ochrony DanychOsobowych – dane kontaktowe: Inowrocław (88-100), ul. Aleja Okrężna 8, adres email: iod@souvre.pl,
 3. S’OUVRE POLSKA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana zgody w celu wykorzystania wizerunku na zdjęciach i filmach w procedurze konkursowej oraz z podejmowanymi działaniami promocyjnymi firmy Souvre Polska Sp. z o.o.. Zdjęcia i filmy będą wykorzystywane w mediach społecznościowych, na stronie www.souvre.pl, a także w trakcie konferencji, oraz we wszystkich materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty) wytworzonych na rzecz Souvre Polska Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.