souvre vitie

Konkurs: I Ty strzel Shota 鈿金煡呪殹

1:0 dla Ciebie!

Wszystko dzi臋ki suplementacji produktami S’OUVRE, kt贸re ka偶dego dnia dbaj膮 o Twoje dobre samopoczucie i mobilizacj臋 do dzia艂ania!

Motyw pi艂ki no偶nej, innej dziedziny sportu, a mo偶e czas sp臋dzony efektywnie w pracy lub na wakacjach? Pomys艂 na fotografi臋 konkursow膮 pozostawiamy Tobie!

Gor膮co zach臋camy do udzia艂u w konkursie fotograficznym, kt贸ry polega na zrobieniu kreatywnego zdj臋cia z Vitie Shotem, Mangoxan Selection lub Pure Chlorophylle i przes艂ania go na adres mailowy: pr@souvre.pl . W tytule wiadomo艣ci wpisz has艂o: konkurs. Prosimy podpisa膰 maila imieniem i nazwiskiem oraz numerem ID.

Pierwsza po艂owa naszego turnieju potrwa do 5. lipca. Do tego czasu czekamy na Twoje zdj臋cie i fotki os贸b z Twojego zespo艂u. Z kolei do 12. lipca potrwa g艂osowanie facebookowych fan贸w profilu S’OUVRE Polska. To Twoi wierni kibice wy艂oni膮 najlepsze fotki!

Liczymy na Twoj膮 kreatywno艣膰 i trzymamy kciuki za sukces!

Regulamin konkursu

Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pn. I Ty strzel Shota, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizator o艣wiadcza, 偶e Konkurs nie jest loteri膮 pieni臋偶n膮, loteri膮 fantow膮, loteri膮 promocyjn膮, ani 偶adn膮 inn膮 gr膮 losow膮 ani zak艂adem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 z p贸藕n. zm.), tj. jego wynik nie zale偶y od przypadku ani innej formy przewidzianej w ww. ustawie.
 3. Organizatorem konkursu jest S鈥橭UVRE Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 Al. Okr臋偶na 8, 88-100 Inowroc艂aw.
 4. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 ka偶dy pe艂noletni Partner S鈥橭UVRE zamieszka艂y na terytorium Unii Europejskiej, kt贸ry posiada konto w serwisie spo艂eczno艣ciowym Instagram.
 5. W Konkursie nie mog膮 uczestniczy膰 pracownicy Organizatora.

Miejsce i czas konkursu

 1. Akcja konkursowa organizowana jest wy艂膮cznie za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych S鈥橭UVRE.

2. Konkurs odbywa si臋 w dniach 23.06 do 12.07 (do 5. lipca przyjmujemy zg艂oszenia konkursowe).

Zasady konkursu

1. Konkurs polega na przes艂aniu zdj臋cia z p艂ynnym produktem S鈥橭UVRE w roli g艂贸wnej, np. Vitie Shotem, Mangoxan Selection lub Pure Chlorophylle. Adres korespondencyjny: pr@souvre.pl.

2. Za zwyci臋zc贸w uznane zostan膮 osoby, kt贸rych zdj臋cia otrzymaj膮 najwi臋ksz膮 liczb臋 pozytywnych reakcji w galerii udost臋pnionej na profilu S鈥橭UVRE Polska. Galeria konkursowa zostanie opublikowana 05.07. G艂osowanie internaut贸w potrwa do 12.07 do godz. 10:00.

3. Zwyci臋zcy konkursu zostan膮 podani do publicznej wiadomo艣ci na profilu Facebook: https://www.facebook.com/SouvreInt/, po czym zobowi膮zani b臋d膮 skontaktowa膰 si臋 z Organizatorem w ci膮gu 2 dni za po艣rednictwem wiadomo艣ci prywatnej na Facebooku, w celu przekazania informacji na temat adresu korespondencyjnego do wysy艂ki nagrody.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik Konkursu o艣wiadcza, 偶e:

a) jest osob膮 fizyczn膮, posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,

b) zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i w spos贸b dobrowolny przyst臋puje do Konkursu,

c) wyra偶a zgod臋 i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 dotycz膮c膮 procedury odbioru nagrody i w pe艂ni j膮 akceptuje,

d) zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu, w tym r贸wnie偶 regulaminu Facebooka,

e) wyrazi艂 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w zwi膮zanych z uczestnictwem w Konkursie,

f) jest 艣wiadomy, 偶e portal Facebook jest w pe艂ni zwolniony z odpowiedzialno艣ci za Konkurs.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zak艂贸cenie w dzia艂aniu 艂膮cz teleinformatycznych, serwer贸w, interfejs贸w, przegl膮darek, platform Facebook.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia艂u w Konkursie Uczestnik贸w, kt贸rych dzia艂ania s膮 niezgodne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczeg贸lno艣ci:

 1. Uczestnik贸w, kt贸rzy zamieszczaj膮 tre艣ci niezgodne z obowi膮zuj膮cym prawem lub Regulaminem,
 2. Uczestnik贸w, kt贸rzy ingeruj膮 w procedur臋 Konkursu.

Nagroda

1. Nagrod膮 w konkursie s膮 zestawy produkt贸w S鈥橭UVRE LABS dla 3 zwyci臋zc贸w.

2. Liczba pozytywnych reakcji fan贸w profilu S鈥橭UVRE Polska wy艂oni 3 laureat贸w Konkursu.

3. Nagroda nie podlega wymianie na got贸wk臋.

4. Nagroda zostanie wys艂ana kurierem na adresy laureat贸w.

5. Og艂oszenie wynik贸w nast膮pi 12.07 na fanpage鈥檜 S鈥橭UVRE Polska. W galerii zdj臋膰 konkursowych pojawi膮 si臋 nagrodzone zdj臋cia.

Post臋powanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Konkursem nale偶y zg艂asza膰 wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powy偶ej adres korespondencyjny lub na adres bok@souvre.pl najp贸藕niej do 30 dni od daty zako艅czenia Konkursu. Reklamacje z艂o偶one po tym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 tak偶e adres Uczestnika, na kt贸ry Organizator prze艣le informacje o rozstrzygni臋ciu reklamacji.
 2. Reklamacje zwi膮zane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzaj膮ca w sk艂adzie: Przewodnicz膮cy, Zast臋pca Przewodnicz膮cego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzaj膮ca powo艂ywana jest przez Organizatora. W sk艂ad Komisji Sprawdzaj膮cej nie mo偶e wchodzi膰 偶adna z os贸b wchodz膮ca w sk艂ad Komisji Konkursowej.
 3. Decyzja Komisji rozstrzygaj膮ca reklamacj臋 jest ostateczna i nie przys艂uguje od niej odwo艂anie. Po wyczerpaniu post臋powania reklamacyjnego Uczestnika przys艂uguje prawo do dochodzenia nieuwzgl臋dnionych roszcze艅 na drodze post臋powania s膮dowego.
 4. Sk艂adaj膮cy reklamacj臋 zostan膮 powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisj臋 Sprawdzaj膮c膮.

Postanowienia ko艅cowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy bior膮cy udzia艂 w Konkursie spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu s膮 wy艂膮czn膮 podstaw膮 prowadzenia Konkursu.
 2. Uprawnienia nabyte przez Uczestnik贸w w zwi膮zku z udzia艂em w Konkursie nie mog膮 by膰 przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 3. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w zwi膮zanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie mog膮 wp艂yn膮膰 na prawa nabyte przez Uczestnik贸w przed zmian膮 Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator opublikuje informacj臋 na Portalu, a tak偶e poinformuje Uczestnik贸w drog膮 poczty elektronicznej.
 5. Konkurs nie jest administrowany, organizowany z udzia艂em ani te偶 wspierany b膮d藕 sponsorowany przez w艂a艣cicieli serwisu Facebook.

Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Uczestnik ma prawo do usuni臋cia swoich danych poprzez przes艂anie odpowiedniej informacji za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: bok@souvre.pl. Szczeg贸艂y dotycz膮ce danych osobowych zosta艂y opisane w Za艂膮czniku 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do przyst膮pienia przez Uczestnika do Konkursu.

4. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu b臋d膮 wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie b臋d膮 udost臋pniane 偶adnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyra偶enie zgody na powy偶sze warunki i zasady ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) przys艂uguj膮 Pani/Panu okre艣lone poni偶ej prawa zwi膮zane z przetwarzaniem przez S鈥橭UVRE POLSKA Sp. z o.o. (dalej S鈥橭UVRE) Pani\Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOUVRE POLSKA Sp. z o.o. z siedzib膮 w Inowroc艂awiu (88-100), ul. Aleja Okr臋偶na 8; dane kontaktowe: bok@souvre.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 鈥 dane kontaktowe: Inowroc艂aw (88-100), ul. Aleja Okr臋偶na 8, adres email: iod@souvre.pl, .
 3. SOUVRE POLSKA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

a)  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana zgody w celu uczestnictwa w Konkursie  tj. w celu opublikowania danych zwyci臋zc贸w, dostarczenia nagrody,  W ka偶dej chwili przys艂uguje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie dokument贸w ksi臋gowych,

c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b臋d膮cego realizacj膮 naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

d)  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach archiwalnych b臋d膮cych realizacj膮 naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w,

4. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie.

3. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom, z wy艂膮czeniem publikacji na Facebooku/ Instagramie @souvre_pl zwyci臋zcy Konkursu.

4. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji wskazanych w punkcie 3 cel贸w przetwarzania: dane przetwarzane dla potrzeb Konkursu mo偶emy przetwarza膰 do czasu, a偶 Pani/Pan zg艂osi sprzeciw wzgl臋dem ich przetwarzania w tym celu lub up艂ynie okres przedawnienia ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Dane niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego przez Administratora 鈥 przez czas, w kt贸rym przepisy nakazuj膮 nam przechowywa膰 dane, np. podatkowe.

6. W zwi膮zku z przetwarzaniem przez S鈥橭UVRE Polska Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮 Pani/Panu:

a. prawo dost臋pu do tre艣ci danych, na podstawie art. 15 Rozporz膮dzenia;

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz膮dzenia;

c. prawo do usuni臋cia danych, na podstawie art. 17 Rozporz膮dzenia;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporz膮dzenia;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporz膮dzenia;

f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporz膮dzenia.

7. W przypadku uznania, 偶e przetwarzanie przez S鈥橭UVRE Polska Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci uczestnictwa w Konkursie.

W ka偶dym przypadku S鈥橭UVRE Polska Sp. z o.o., jako administrator Pani/Pana danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w spos贸b bezpieczny, zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

2 Comments

 1. Konkurs bardzo fajny.
  Mo偶na rywalizowa膰 poprzez zdj臋cia z innymi uczestnikami zabawy.
  Ma si臋 rozumie膰, 偶e musz膮 by膰 jakie艣 przepisy, a wi臋c regulamin konkursu.
  Zabawa zapowiada si臋 obiecuj膮co.
  Pewnie b臋dzie du偶o napi臋cia i wyczekiwania co do tego, kto zwyci臋偶y.

Skomentuj Monika Wojtas Anuluj pisanie odpowiedzi

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.